Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghiêm minh


[nghiêm minh]
Strict and clear.
Kỷ luật nghiêm minh
Strict and clear discipline.Strict and clear
Kỷ luật nghiêm minh Strict and clear discipline


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.