Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nguyên hình


[nguyên hình]
real nature; true identity
hiện nguyên hình
take one's own form; assume one's true formTrue colours, true [evil] nature, cloven hoof


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.