Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhường nào


[nhường nào]
how much; how very.
Hay biết nhường nào!
How very nice!
Ước gì anh biết em yêu anh đến nhường nào!
If you knew how (much) I love you!How much, how very
Hay biết nhường nào! How very nice!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.