Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nuclear-powered
nuclear-powered
['nju:kliə'pauəd]
tính từ
dùng năng lượng nguyên tử làm sức đẩy (tàu...)


/'nju:kliə'pauəd/

tính từ
dùng năng lượng nguyên tử làm sức đẩy (tàu...)

Related search result for "nuclear-powered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.