Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peach-blossom
peach-blossom
[pi:t∫'blɔsəm]
danh từ
hoa đào


/pi:tʃ'blɔsəm/

danh từ
hoa đào

Related search result for "peach-blossom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.