Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perniciousness
perniciousness
[pə:'ni∫əsnis]
danh từ
tính độc hại, tính nguy hại


/pə:'niʃəsnis/

danh từ
tính độc hại, tính nguy hại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.