Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peruke
peruke
[pə'ru:k]
danh từ
bộ tóc giả


/pə'ru:k/

danh từ
bộ tóc giả

Related search result for "peruke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.