Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phrase-book
phrase-book
['freizbuk]
danh từ
sách liệt kê các thành ngữ phổ biến và nghĩa tương đương trong một ngôn ngữ khác (nhất là dùng cho du khách nước ngoài); từ điển cụm từ và thành ngữ
An English Spanish phrase-book
Một cuốn từ điển cụm từ và thành ngữ Anh-Tây Ban Nha


/'freizbuk/

danh từ
từ điển nhóm từ và thành ngữ

Related search result for "phrase-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.