Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phrase-monger
phrase-monger
[,freiz'mʌηgə]
Cách viết khác:
phrase-manr
['freizmæ]
như phrase-man


/'freizmən/ (phrase-monger) /'freiz,mʌɳgə/
monger) /'freiz,mʌɳgə/

danh từ
người hay nói văn hoa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.