Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picture poscard
picture+poscard
['pikt∫ə'poustkɑ:d]
danh từ
bưu thiếp có ảnh trên một mặt


/'piktʃə'poustkɑ:d/

danh từ
bưu ảnh

Related search result for "picture poscard"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.