Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picture show


/'piktʃəʃou/

danh từ
(như) picture-palace
phim xi nê

Related search result for "picture show"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.