Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picture-card
picture-card
['pikt∫əkɑ:d]
danh từ
quân bài có ảnh, có hình người (quân K, quân Q, quân J)


/'piktʃəkɑ:d/

danh từ
quân bài có vẽ hình người (quân K, quân Q, quân J)

Related search result for "picture-card"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.