Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polling-booth
polling-booth
['pouliηbu:ð]
Cách viết khác:
polling-station
[,pouliη 'stei∫n]
như polling


/'pouliɳbu:ð/

danh từ
phòng bỏ phiếu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.