Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potentiality
potentiality
[pə,ten∫i'æləti]
danh từ
tiềm năng (tính chất, sức mạnh đang có chưa được phát triển)
to have enormous potentiality
có tiềm lực to lớn


/pə,tenʃi'æliti/

danh từ
tiềm lực, khả năng
to have enormous potentiality có tiềm lực to lớn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.