Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prometheus
prometheus
[prə'mi:θju:s]
danh từ
(thần thoại,thần học) Prô-mê-tê (nhân vật thần thoại Hy lạp)


/prometheus/

danh từ
(thần thoại,thần học) Prô-mê-tê


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.