Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ra giêng


[ra giêng]
Once Tet is over, after Tet.
Ra giêng sẽ trồng màu
After Tet, were are going to grow subsidiary crops.
in January; at beginning of the year, early next year, next JanuaryOnce Tet is over, after Tet
Ra giêng sẽ trồng màu After Tet, were are going to grow subsidiary crops


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.