Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
responder


    Chuyên ngành kỹ thuật
bộ đáp ứng
    Lĩnh vực: toán & tin
bộ trả lời
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
máy đáp
máy phát đáp (thông tin liên lạc)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.