Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
road-builder
road-builder
['roud'bildə]
danh từ
người làm đường


/'roud,bildə/

danh từ
người làm đường

Related search result for "road-builder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.