Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
run throughtchạy qua
đâm xuyên qua (bằng lưỡi lê...)
gạch đi, xoá đi (chữ...)
xem lướt qua, đọc lướt qua (tờ báo...)
phung phí, xài phí, tiêu xài hết nhanh (của cải...)
thấm vào, thấm qua

Related search result for "run throught"
  • Words contain "run throught" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    đen tối

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.