Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satanology
satanology
[,seitə'nɔlədʒi]
danh từ
truyền thuyết về quỷ Xa tăng
tập truyền thuyết về quỷ Xa tăng


/,seitə'nɔlədʤi/

danh từ
truyền thuyết về quỷ Xa tăng
tập truyền thuyết về quỷ Xa tăng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.