Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-involved
self-involved
[,self in'vɔlvd]
tính từ
co vào bản thân mình


/'selfin'vɔlvd/

tính từ
co vào bản thân mình

Related search result for "self-involved"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.