Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sentry-board
sentry-board
['sentri'bɔ:d]
danh từ
bục gác (trên tàu thuỷ)


/'sentribɔ:d/

danh từ
bục gác (trên tàu thuỷ)

Related search result for "sentry-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.