Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shillelagh
shillelagh
[∫i'leili]
danh từ
cây gậy, cây côn (ở Ai-len)


/ʃi'leilə/

danh từ
gậy gỗ sồi (Ai-len)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.