Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shorthand typist
shorthand+typist
['∫ɔ:thænd'taipist]
Cách viết khác:
stenographer
[stə'nɔgrəfə]
như stenographerngười viết tốc ký


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.