Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
si mê


[si mê]
to be crazy about sb/sth; to be infatuated with/by sb/sthCrazy; head over heels (in love)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.