Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
significance
significance
[sig'nifikəns]
danh từ
ý nghĩa
a look of deep significance
cái nhìn đầy ý nghĩa
sự quan trọng, sự đáng kể
event of great significance
một sự kiện có tầm quan trọng lớn
to attach significance to something
coi trọng cái gìsự có nghĩa, ý nghĩa

/sig'nifikəns/

danh từ
ý nghĩa
a look of deep significance cái nhìn đầy ý nghĩa
sự quan trọng, sự đáng chú ý
event of great significance một sự kiện có tầm quan trọng lớn
to attach significance to something coi trọng cái gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "significance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.