Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
softhead
softhead
['sɔfthed]
danh từ
anh chàng khờ khạo, anh chàng ngờ nghệch


/'sɔfthed/

danh từ
anh chàng khờ khạo, anh chàng ngờ nghệch

Related search result for "softhead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.