Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stilt-plover
stilt-plover
['stilt'plʌvə]
Cách viết khác:
stilt-brid
['stilt'bə:d]
như stilt-bird


/'stilbə:d/ (stilt-plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/
plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/

danh từ
(động vật học) chim cà kheo

Related search result for "stilt-plover"
  • Words contain "stilt-plover" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cà kheo choi choi

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.