Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sugar-daddy
sugar-daddy
['∫ugə'dædi]
danh từ
(thông tục) mỏ tiền, mỏ của; lão già dại gái; lão bao gái


/'ʃugə,dædi/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mỏ tiền, mỏ của; lão già dại gái

Related search result for "sugar-daddy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.