Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superinduce
superinduce
[,su:pərin'dju:s]
ngoại động từ
đưa thêm vào


/,sju:pərin'dju:s/

ngoại động từ
đưa thêm vào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.