Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supernaculum
supernaculum
[,su:pə'nækju:ləm]
danh từ
rượu ngon
phó từ
(to drink supernaculum) uống cạn chén


/,sju:pə'nækju:ləm/

danh từ
rượu ngon

phó từ
to drink supernaculum uống cạn chén


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.