Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thông minhadj
intelligent, clever

[thông minh]
brainy; intelligent; smart; sharp
Cái bơm cần được người nào thông minh hơn nó điều khiển
The pump requires handling someone smarter than it
Nói về trí thông minh thì chẳng ai qua nó được
When it comes to intelligence, she's second to none
Thử trí thông minh của ai
To test somebody's intelligence
Nó là đứa thông minh nhất nhà
He's the brains of the family
Thông minh sắc sảo
As sharp as a needleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.