Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thurify
động từ
dâng hương; lắc bình hương (ở giáo đường)thurify
['θjuərifai]
động từ
dâng hương; lắc bình hương (ở giáo đường)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.