Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unanswerability
unanswerability
[ʌn,ɑ:nsərə'biləti]
Cách viết khác:
unanswerableness
[ʌn'ɑ:nsərəblnis]
như unanswerableness


/ʌn'ɑ:nsərəblnis/ (unanswerability) /ʌn,ɑ:nsərə'biliti/

danh từ
tính không trả lời được, tính không cãi lại được
tính không bác được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.