Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrestrainable
unrestrainable
[,ʌnris'treinəbl]
tính từ
không thể kiềm chế, không thể nén lại, không thể dằn lại


/' nris'trein bl/

tính từ
không thể kiềm chế, không thể nén lại, không thể dằn lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.