Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuspecting
unsuspecting
[,ʌnsə'spektiη]
tính từ
tin; không nghi ngờ, không ngờ vực


/' ns s'pekti /

tính từ
không nghi ngờ, không ngờ vực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.