Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vô sản


[vô sản]
proletarian
Giai cấp vô sản
Proletarian class; proletariattính từ, động từ proletarian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.