Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
watch file


Lĩnh vực: toán & tin
watch file
Giải thích VN: Là một file văn bản lưu giữ tất cả các dư liệu phi đồ họa vào và ra trong suốt một session ARC/INFO. Watch file có thể hiệu chỉnh và chuyển đổi sang chương trình trình AML.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.