Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antitheist
antitheist
[,ænti'θi:ist]
danh từ
người vô thần; người theo thuyết vô thần


/,ænti'θi:ist/

danh từ
người vô thần; người theo thuyết vô thần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.