Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
baptistery


noun
bowl for baptismal water
Syn:
baptismal font, baptistry, font
Hypernyms:
basin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baptistery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.