Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bonefish


noun
slender silvery marine fish found in tropical mud flats and mangrove lagoons
Syn:
Albula vulpes
Hypernyms:
soft-finned fish, malacopterygian
Member Holonyms:
Albula, genus Albula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.