Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
by fair means or foul




by+fair+means+or+foul
thành ngữ fair
by fair means or foul
bằng mọi phương cách



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.