Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầy hương


[cầy hương]
danh từ
(động vật học) musk - cat, civet-cat(động vật) Musk - cat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.