Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cặp chì


[cặp chì]
Seal with lead, lead.
put on a lead sealSeal with lead, lead


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.