Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calipers
calipers
Xem callipers


/'kælipəz/ (calipers) /'kælipəz/

danh từ số nhiều
com-pa đo ngoài

Related search result for "calipers"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.