Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call-number
call-number
['kɔ:l,nʌmbə]
danh từ
số dây nói, số điện thoại


/'kɔ:l,nʌmbə/

danh từ
số dây nói, số điện thoại

Related search result for "call-number"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.