Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
dwell on


verb
delay (Freq. 1)
Syn:
linger over
Hypernyms:
hesitate, waver, waffle
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.