Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
enteroceptor


noun
any receptor that responds to stimuli inside the body
Syn:
interoceptor
Hypernyms:
sense organ, sensory receptor, receptor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.