Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
facilitate
facilitate
[fə'siliteit]
ngoại động từ
làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện
Be sensible, and we will facilitate your business
Cứ biết điều đi, rồi chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của anhlàm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ

/fə'siliteit/

ngoại động từ
làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "facilitate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.