Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
September

September


September

September is the ninth month of the year.

[sep'tembə]
danh từ, viết tắt là Sept
tháng chín


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.